Oferta opracowania
Procedury MDR

w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązków przekazywania informacji o schematach podatkowych

W jakim zakresie obowiązują mnie Schematy Podatkowe MDR?

Jeśli są zainteresowani Państwo niezobowiązującą ofertą, prosimy o wypełnienie poniższego formularza

Regulacje dotyczące Schematów Podatkowych MDR odnoszą się do:

Zasad identyfikacji podmiotów, na których ciąży obowiązek związany z przekazywaniem informacji o schematach podatkowych

Zasad identyfikacji schematów podatkowych (przesłanki raportowania)

Standardów, którym powinny odpowiadać raportowane schematy podatkowe (zakres, sposób i termin)

Schematy Podatkowe MDR - co to?

Obowiązane do przekazywania informacji do administracji skarbowej są podmioty posiadające wiedzę o określonym schemacie podatkowym, realizujące jedną z trzech funkcji:

Promotora

Korzystającego

(tj. podmiotu, który informację przekazuje)

(tj. podmiotu, który informację odbiera lub wdraża dla własnej korzyści)

Wspomagającego

(tj. podmiotu, który odbiera informację lub wykorzystuje ją w celu wsparcia innego podmiotu)

Uzgodnienia, w których podatnik spodziewa się osiągnąć korzyść podatkową (także w pełni zgodne z prawem)

Posiadające ogólną cechę rozpoznawczą (spośród wymienionych w art. 86a § 1 pkt 6 lit. a-h Ordynacji podatkowej)

Obowiązki związane ze schematami podatkowymi MDR

Posiadanie i stosowanie wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych

Raportowanie schematów podatkowych do administracji skarbowej

Baza wiedzy

Jakie obowiązki przewidują przepisy w zakresie Schematów Podatkowych MDR? Które mnie dotyczą? Jakie są terminy na ich wprowadzenie?


- odpowiada Małgorzata Sobońska-Szylińska

Jakie kary grożą mi za niedopełnienie obowiązków związanych ze Schematami Podatkowymi MDR?


- odpowiada Małgorzata Sobońska-Szylińska

Działam w grupie kapitałowej / mam spółkę powiązaną. Czy wystarczy mi jedna Procedura MDR na całą grupę czy potrzebuję osobnej Procedury dla każdej spółki?


- odpowiada Małgorzata Sobońska-Szylińska

Czy Procedurę MDR może przygotować samodzielnie mój dział księgowości? A może lepiej zlecić to zewnętrznej firmie?


- odpowiada Małgorzata Sobońska-Szylińska

Czym są właściwie te Schematy Podatkowe? I czemu mnie – jako dealera – ten temat w ogóle dotyczy?


- odpowiada Jerzy Martini

Jakie działania sprawią, że moja firma będzie objęta obowiązkiem raportowania Schematów Podatkowych


- odpowiada Jerzy Martini

Obroty mojej firmy przekraczają 8 mln zł w skali roku. Czy powoduje to konieczność wdrożenia przeze mnie wewnętrznej Procedury MDR


- odpowiada Jerzy Martini

Czy dealerów naprawdę dotyczą obowiązki w zakresie Schematów Podatkowych MDR?


- odpowiada Marek Konieczny

Z uwagi na to, że niemal wszyscy dealerzy samochodów osiągnęli w minionym roku przychody na poziome przewyższającym 8 000 000 zł, występują okoliczności uzasadniające posiadanie przez nich wewnętrznej Procedury MDR – w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązków przekazywania informacji o schematach podatkowych.

Wewnętrzna Procedura MDR

Procedura MDR. Co musi zawierać?

Określenie czynności lub działań podejmowanych przez dany podmiot w celu przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych

1.

Środki stosowane przez dany podmiot w celu właściwego wypełnienia obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych

2.

3.

Określenie zasad przechowywania przez dany podmiot dokumentów oraz informacji

4.

określenie zasad wykonywania obowiązków obejmujących przekazywanie Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych

5.

Określenie zasad upowszechniania wśród pracowników danego podmiotu wiedzy z zakresu przepisów regulujących MDR

Określenie zasad zgłaszania przez pracowników danego podmiotu rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów dotyczących MDR

6.

7.

Określenie zasad kontroli wewnętrznej lub audytu przestrzegania przepisów dotyczących MDR oraz zasad postępowania określonych w wewnętrznej procedurze

Raportowanie. Kiedy obowiązuje?

proponowanie rozwiązań dotyczących finansowania – najem z następczym leasingiem w celu podwójnego rozliczenia kosztów

proponowanie zawarcia umowy leasingu przed 1 stycznia 2019 r., z wydaniem samochodów po wskazanej dacie

proponowanie rozwiązań finansowania z wykorzystaniem innych jurysdykcji podatkowych (np. Czechy)

Każde z powyższych uzgodnień spełnia kryterium głównej korzyści podatkowej (np. odliczenie 100% podatku VAT) oraz posiada ogólną cechę rozpoznawczą

Działania dealerów funkcjonujących w ramach podatkowych grup kapitałowych (PGK):

posiadanie scentralizowanych rozliczeń księgowo-podatkowych

obniżenie lub podwyższenie wysokości stawki amortyzacyjnej w celu utylizacji strat podatkowych

uznanie pracowników i kadry zarządzającej jako przedsiębiorców w celu obniżenia zobowiązania w PIT

Przykładowe działania dealerów spełniające kryterium udostępniania uzgodnień, które mogą zostać uznane za schematy podatkowe MDR i które należy raportować do administracji skarbowej

raportowanie informacji dotyczących stosowanych schematów podatkowych do administracji skarbowej do 28 lutego 2019 r.


wprowadzenie i stosowanie wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych

Za brak opracowania i stosowania wewnętrznej procedury grozi kara pieniężna od szefa KAS, która wynosi do 2 mln zł (może ona ulec zwiększeniu do 10 mln zł). Niedopełnienie obowiązków przy raportowaniu schematów jest zagrożone karą grzywny, która wynosi do 720 stawek dziennych, czyli nawet ponad 21 mln zł.

Podjęcie któregokolwiek z opisanych działań (po 1 listopada 2018 r.) wiąże się z określonymi obowiązkami po stronie dealera

Kontakt

W przypadku pytań lub wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji

Maja Matczak