Zmiany w podatkach dochodowych w 2019 r., ich wpływ na działalność dealerów oraz 34 zagadnienia bieżące

Gdańsk, 6 listopada

Warszawa, 7 listopada (ostatnie 5 miejsc)

Poznań, 8 listopada (ostatnie 2 miejsca)
Warszawa, 14 listopada (brak miejsc)

Kraków, 15 listopada

Wrocław, 27 listopada (ostatnie 6 miejsc)

Katowice, 28 listopada

ZOBACZ PROGRAM

Marta Szafarowska

Specjalistka w zakresie podatków. Od kilkunastu lat rozwiązuje problemy firm z branży motoryzacyjnej, w tym importerów i dealerów samochodów.

Od 2014 r. prowadzi szkolenia dla dealerskich działów księgowości odbywające się w ramach projektu Dealerska Akademia Podatkowa.

Dlaczego warto uczestniczyć w szkoleniu?

Program układany wspólnie z uczestnikami

Skrojone dla potrzeb dealerów

Przed każdym szkoleniem organizujemy lokalne spotkania Rady Programowej, gdzie omawiamy program najbliższego szkolenia.
Dzięki temu mamy pewność, że zagadnienia omawiane później podczas warsztatów są interesujące dla uczestników.

Istotną część szkolenia zajmuje omówienie zagadnień specyficznych dla salonów i serwisów samochodowych. Nie tracą Państwo czasu na tematy z innych branż.

Na szkoleniu przedstawiamy rekomendowane przez nas schematy i wzorce postępowania w poszczególnych sytuacjach. Koniec z dylematami pokroju: czy daną korektę należy rozliczyć wstecznie czy na bieżąco. Co za ulga!

Uzyskasz spokój

Jesteśmy pomocni

Wymiana wiedzy z innymi uczestnikami

Wykładowca jest do Państwa dyspozycji przed szkoleniem, po, a także podczas przerw – również w sprawach indywidualnych. Zagadnienia wymagające wyjaśnienia warto zgłaszać przed przyjazdem na szkolenie. Wtedy pomoc prowadzącego będzie lepsza i szybsza.

W cyklu szkoleń uczestniczy około 250 osób. Część z nich pracuje w dealerstwach tej samej marki co Państwo i na co dzień mierzą się z podobnymi problemami.

Szkolenia Dealerskiej Akademii Podatkowej organizowane są w sześciu lokalizacjach na terenie Polski. Dzięki temu nie muszą Państwo pokonać kilkuset kilometrów, by na nie dotrzeć.

Łatwy i szybki dojazd

Program szkolenia

09:30

Rozpoczęcie zajęć

1. Kasy fiskalne online

 • Projekt zmian do ustawy o VAT w zakresie wdrożenia kas fiskalnych online

2. Projekt zmian ustaw o podatkach dochodowych – planowane zmiany od stycznia 2019 r.

Zakres prawa do zaliczenia odpisów amortyzacyjnych, opłat leasingowych i czynszów najmu, a także wydatków związanych z korzystaniem z samochodów osobowych do kosztów podatkowych:

 • podwyższenie limitu odpisów amortyzacyjnych od wartości samochodów do kosztów podatkowych;
 • objęcie limitem opłat z tytułu leasingu, najmu i dzierżawy samochodów osobowych;
 • przepisy przejściowe – sugerowane działania, które powinny być podjęte przez podatników;
 • zaliczenie składek ubezpieczeniowych do kosztów podatkowych;
 • ograniczenie możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków związanych z używaniem samochodów oraz warunki, które będą musiały być spełnione by ograniczenie to nie było stosowane;

Przerwa kawowa

11:00

Pozostałe planowane zmiany ustawy o CIT, ustawy o PIT oraz Ordynacji podatkowej:

 • wprowadzenie opodatkowania tzw. niezrealizowanych zysków – podatek od przeniesienia składnika majątku / rezydencji podatkowej podatnika;
 • nowe zasady opodatkowania obrotu wierzytelnościami;
 • możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych części dopłat wnoszonych do spółki lub zysku przekazanego na kapitał rezerwowy lub zapasowy;
 • modyfikacja zasad zaliczania do kosztów podatkowych składek na rzecz organizacji przedsiębiorców i pracodawców;
 • wprowadzenie dodatkowego zobowiązania podatkowego (sankcji) w przypadku wydania decyzji na podstawie przepisów o unikaniu opodatkowania, tzw. środkach ograniczających umowne korzyści, bądź cenach transferowych; warunki podwojenia i potrojenia sankcji;
 • prawo do korekty deklaracji w toku postępowania dot. unikania opodatkowania;
 • zakres ochrony wynikający dla podatnika z tzw. utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych;
 • zmiany zasad rozliczania podatku u źródła oraz wprowadzenie możliwości stosowania kopii certyfikatu rezydencji;
 • wprowadzenie obniżonej stawki podatku CIT dla małych podatników i warunki jej stosowania;
 • procedura cofnięcia skutków unikania opodatkowania;
 • towarzyszące uszczelnieniu systemu podatkowego zmiany przepisów kodeksu karnego skarbowego.
 • wprowadzenie definicji schematów podatkowych oraz obowiązku ich raportowania przez np. doradców podatkowych do Szefa KAS;

3. Projekt zmian przepisów dotyczących cen transferowych.

 • ograniczenie obowiązków dokumentacyjnych, w tym poprzez podniesienie progów istotności, po przekroczeniu których powstaje obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych;
 • nowe terminy na złożenie oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych;
 • zmiany elementów lokalnej i grupowej dokumentacji cen transferowych;
 • uproszczenie zasad w odniesieniu do pożyczek oraz usług o niskiej wartości dodanej;
 • uregulowanie skutków podatkowych korekt cen transferowych;
 • zastąpienie CIT/TP / PIT/TP składanym w formie elektronicznej formularzem TP-R.

Przerwa na lunch

12:30

4. Nowe zasady opodatkowania budynków w 2018 i 2019 r.

 • zakres budynków opodatkowanych w 2018 i 2019 r.;
 • zasady ustalania nadwyżki podlegającej opodatkowaniu od 2019 r.;
 • zasady opodatkowania budynków będących przedmiotem współwłasności.
ZGŁOŚ UDZIAŁ

1. „Podzielona płatność” oraz dotychczasowa praktyka stosowania mechanizmu

 • ograniczenia związane z korzystaniem z obniżenia zobowiązania z tytułu VAT przy zapłacie z rachunku VAT;
 • udzielane i otrzymane rabaty – czy warto korzystać z mechanizmu podzielonej płatności;
 • płatności wielu faktur z wykorzystaniem rachunku VAT;
 • rozliczanie należnych zaliczek, faktura pro forma a stosowanie mechanizmu.

Zmiany przepisów w 2019 r.

2. Samochody osobowe a VAT i CIT – aktualna praktyka i orzecznictwo

Zagadnienia specyficzne dla dealerów samochodowych

 • podróż służbowa samochodem firmowym użytkowanym w systemie mieszanym a możliwość pełnego odliczenia podatku VAT od wydatków na przejazd autostradą, bilety parkingowe, paliwo, itp.;
 • wynajem samochodów na rzecz własnych pracowników w świetle najnowszych wyroków NSA;
 • prawidłowe rozpoznanie momentu powstania obowiązku podatkowego dla podatku VAT przy sprzedaży samochodu w zależności od rodzaju transakcji (dostawa na rzecz klienta indywidualnego, klienta indywidualnego korzystającego z kredytu, firmy leasingowej i flotowy)
 • „samorejestracja” pojazdów a złożenie VAT-26
 • podatek od czynności cywilnoprawnych – kwalifikacja jako koszt podatkowy.
 • doposażenie pojazdów stanowiących towar handlowy a koszty podatkowe;

3. Wydatki na reklamę w internecie a podatek u źródła

 • nabycie usług reklamowych od Google lub Facebooka a certyfikat rezydencji podatkowej – konieczny oryginał czy wystarczy kopia lub skan?
 • brak możliwości zaliczenia w koszty faktur od Facebooka (brak daty wystawienia na dokumencie).

4. Pozostałe zagadnienia typowe dla działalności dealerów samochodowych

 • sprzedaż części samochodowych na zbiorczej fakturze – możliwość zastosowania przepisów o dostawach ciągłych;
 • najem nieruchomości dla celów prowadzenia działalności dealerskiej i kwalifikacja podatkowa kosztów towarzyszących najmowi (np. podatku od nieruchomości);
 • rabaty pośrednie i bezpośrednie w świetle najnowszego orzecznictwa – otrzymanie rabatu pośredniego jako przychód podatkowy;
 • składki ubezpieczeniowe od samochodów o wartości przekraczającej równowartość 20 tys. EUR – zasady rozliczeń z uwzględnieniem wynajmu pojazdów;
 • zaliczki na poczet dostawy pojazdów a rozpoznanie przychodu podatkowego
 • zakres kosztów traktowanych jako koszty finansowania dłużnego (kredyt kupiecki, leasing i inne formy finansowania) – w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych i organów podatkowych;
 • przekazanie gadżetów reklamowych na rzecz kontrahentów i organizacja imprez dla potencjalnych klientów – kiedy kwalifikowane jako reprezentacja, a kiedy jako reklama
 • zakres wydatków uwzględniony w ryczałtowym przychodzie pracownika z tytułu używania samochodu służbowego do celów prywatnych ;
 • wydatki na prezenty dla pracowników – możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu;
 • działania sponsoringowe i ich dokumentowanie, zasady rozliczeń umów barterowych;
 • zaległe składki ZUS – brak możliwości zaliczenia w koszty podatkowe;
 • okres przechowywania ksiąg podatkowych w przypadku firm dealerskich, które w poprzednich latach poniosły stratę.

5. Nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

 • obowiązki dealera;
 • zgłaszanie informacji o transakcjach;
 • potencjalne kary wynikające z ustawy.

6. Ceny transferowe w działalności dealerów samochodowych – na co zwracać uwagę?

 • poręczenia i inne rodzaje zabezpieczeń udostępniane przez właściciela;
 • podstawowe wskaźniki wykorzystywane dla potrzeb analiz danych porównawczych – rentowność dealerów samochodowych i spotykane odchylenia;
 • analizy danych porównawczych – kiedy stosować dane wewnętrzne a kiedy ogólne wyniki dla branży;
 • opis zgodności w miejsce analizy danych porównawczych – co powinien zawierać;
 • pożyczki i spotykane odchylenia;
 • metody ustalania cen z podmiotami powiązanymi – kiedy jaka metoda jest właściwa.

Pozostałe planowane zmiany przepisów podatkowych.

1. Nowe zasady opodatkowania bonów i voucherów

 • bony „jednego przeznaczenia” i „różnego przeznaczenia”, zasady ich rozróżnienia;

Przerwa kawowa

15:00

 • opodatkowanie VAT poszczególnych rodzajów bonów i voucherów.

2. Zmiany zasad funkcjonowania Krajowej Administracji Skarbowej

 • poszerzenie zakresu podmiotów upoważnionych do odbioru upoważnienia do kontroli;
 • nowe uprawnienia organów podatkowych w zakresie pozyskiwania informacji dotyczących podatnika;
 • ograniczenie możliwości składanie prawnie skutecznej korekty deklaracji podatkowej.

3. Zapowiadane wprowadzenie struktury JPK_VDEK od 1 stycznia 2019 r.

 • zastąpienie struktury JPK_VAT
 • zastąpienie deklaracji VAT

Zakończenie zajęć

17:00

 • korzystanie ze znaku towarowego danej marki – czy dla dealera to przychód, który należy opodatkować? – prawo, orzecznictwo, praktyka;

Omówienie programu

Jesienne szkolenie będzie podzielone na trzy części.


W trakcie pierwszej omówione zostaną zmiany prawne, które zaczną obowiązywać w przyszłym roku. Najważniejszym tematem będą zmiany w zakresie zaliczania do kosztów podatkowych wydatków związanych z używaniem samochodów firmowych. Dotkną one nie tylko użytkowników końcowych aut, ale też dealerów, którzy mają spore parki samochodowe.

Największą część szkolenia poświęcimy na omówienie 34 zagadnień bieżących, które nurtują księgowe w stacjach dealerskich.


Mamy już pewne doświadczenia w stosowaniu mechanizmu podzielonej płatności, np. w zakresie opłacania w ramach jednego przelewu wielu faktur oraz przyjmowania w tej formule zaliczek. Sporo miejsca poświęcimy tematom związanym z samochodami. Odniesiemy się do powszechnego zjawiska samorejestracji samochodów przez dealerów. Czy w odniesieniu do takich samochodów należy składać formularz VAT-26? W trakcie warsztatów postaramy się też wprowadzić kryteria, na podstawie których dany wydatek będzie można zaklasyfikować albo jako reklamę, albo jako reprezentację.

Ostatnią część poświęcimy na omówienie ważnych zmian w przepisach, które jednak nadal stoją pod pewnym znakiem zapytania.


Wielu dealerów ma do czynienia z bonami i voucherami – tu szykują się ważne zmiany zasad opodatkowania. Nie zabraknie też zagadnień związanych z nowymi uprawnieniami Krajowej Administracji Skarbowej. Może to wiązać się z ograniczeniem możliwości składania korekt deklaracji. Szkolenie zakończymy omówieniem planu dotyczącego wyeliminowaniem deklaracji VAT.
To nieuniknione, biorąc pod uwagę, że co miesiąc dealerzy składają rejestry VAT-owskie w strukturze JPK.

O wykładowcy

Marta Szafarowska

Od 1998 r. pracuje jako specjalista w zakresie podatku VAT i akcyzy. Wcześniej związana między innymi z firmami: MDDP, Ernst & Young oraz Pricewaterhousecoopers. W trakcie wieloletniej praktyki zdobyła szeroką wiedzę i doświadczenie w zakresie problemów podatkowych typowych dla firm z branży leasingowej i motoryzacyjnej, a także producentów i dystrybutorów wyrobów akcyzowych, w tym w szczególności samochodów osobowych.


Od 2014 r. prowadzi dedykowane szkolenia dla dealerskich księgowych odbywające się w ramach projektu Dealerska Akademia Podatkowa.

Partner w firmie GEKKO Taxens Doradztwo Podatkowe

Informacje organizacyjne

Warsztaty skierowane do:

- głównych księgowych

- pracowników działu księgowości

- dyrektorów finansowych

Cena uczestnictwa:

590 zł + VAT

ZGŁASZAM UDZIAŁ

Godziny zajęć

Ograniczona liczba miejsc
(ze względu na warsztatowy charakter szkolenia)

Udział w szkoleniu obejmuje:

 • materiały szkoleniowe
 • lunch i serwis kawowy
 • certyfikat ukończenia szkolenia

9:30-17:00

6.11.2018
Gdańsk

7.11.2018
Warszawa

(ostatnie 5 miejsc)

8.11.2018
Poznań
(ostatnie 2 miejsca)

14.11.2018
Warszawa
(brak miejsc)

Hotel Mercure****
ul. Roosevelta 20

Millenium Plaza
Al. Jerozolimskie 123A

Hotel Scandic****
ul. Podwale Grodzkie 9

Millenium Plaza
Al. Jerozolimskie 123A

15.11.2018
Kraków

Hotel Vienna House Andel’s Cracow****

ul. Pawia 3

27.11.2018
Wrocław

(ostatnie 6 miejsc)

Hotel Ibis Styles Centrum***
Pl. Konstytucji 3 Maja 3

28.11.2018
Katowice

Hotel Angelo by Vienna House****
ul. Sokolska 24

Formularz zgłoszeniowy

Dane uczestników:
__________________________
__________________________
Dane do faktury:
Uwagi:

Na podane adresy email wyślemy informacje organizacyjne na temat szkolenia.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, zgłaszającemu udział w szkoleniu przysługuje prawo do bezpłatnej rezygnacji nie później niż na 10 dni przed terminem szkolenia.
Po przekroczeniu tego terminu, wycofujący udział zobowiązany jest do pokrycia kosztów uczestnictwa.

Kontakt

Masz pytanie?
Zadzwoń lub napisz!

608-050-885

Michał Borkowski

Chcesz otrzymywać cotygodniowy biuletyn internetowy "Dealerska Akademia Podatkowa"?

Alerty o najważniejszych informacjach z zakresu dealerskiej księgowości, analizowane interpretacje organów podatkowych - bądź ze wszystkim na bieżąco.

Zapisz się!